Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin zakupu biletów
(ważny od 1 stycznia 2024 roku)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zakupu biletów w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zakupu biletów, w tym biletów on-line, w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-338) przy ul. Towarowej 7, zarejestrowanej w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Jastrzębie-Zdrój pod numerem księgi rejestrowej nr 3, o numerze NIP 633 224 52 78, REGON 520605172, zwanej dalej „Łaźnią Moszczenica”.

2. Używane w treści Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

a) Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez „Łaźnię Moszczenica” i Zamawiającego, zapewniającej mu prawo do skorzystania z oferty „Łaźni Moszczenica”
b) Kasa - stanowisko kasowe na terenie „Łaźni Moszczenica”, w której Zamawiający może zakupić bilet,
d) Zamawiający - osoba dokonująca zakupu biletu za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kasie,
e) Zwiedzający lub Klient - osoba fizyczna, która korzysta z oferty „Łaźni Moszczenica”
f) Serwis internetowy - strona internetowa „Łaźni Moszczenica”, za pośrednictwem której Zamawiający może zakupić bilet o adresie: https://bilety.lazniamoszczenica.pl,
e) Dowód zakupu - bilet lub inny dokument potwierdzający zakup biletu, w szczególności potwierdzenie e-mail lub paragon.


§ 2
Warunki ogólne

1. Zwiedzanie „Łaźni Moszczenica” oraz udział w wydarzeniach odbywających się na terenie „Łaźni Moszczenica” są odpłatne i realizowane na podstawie biletu.

2. Przed przystąpieniem do zakupu biletu Zamawiający zapoznaje się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu biletów. Regulamin dostępny jest na stronie: https://bilety.lazniamoszczenica.pl oraz w kasie.

3. Pula dostępnych biletów jest ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów porządkowych obowiązujących w „Łaźni Moszczenica”.

4. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasie „Łaźni Moszczenica” oraz na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w złotych (PLN).

5. W sytuacjach szczególnych związanych m.in. z promocją Carbonarium i realizacją misji Instytutu dyrektor ma prawo zastosować inny cennik biletów.

6. Bilety podlegają kontroli przez pracownika obsługi „Łaźni Moszczenica” w punkcie recepcyjnym lub innym wyznaczonym miejscu na terenie „Łaźni Moszczenica”.

7. „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 3
Rodzaje i ceny biletów oraz rabaty

1. Oferta „Łaźni Moszczenica” dostosowana jest do zwiedzania indywidualnego i grupowego.

2. Ceny biletów uprawniających do skorzystania z oferty „Łaźni Moszczenica” określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Bilet normalny przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do zniżki na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej, emerytom, rencistom, studentom do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym.

5. Bilet grupowy przysługuje grupie osób minimum 10-osobnowej.

6. Bilet rodzinny przysługuje rodzinie liczącej do 4 osób (w tym co najmniej jedna osoba dorosła)

7. Bilet z Kartą Dużej Rodziny przysługuje osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny i jest sprzedawany tylko w kasach stacjonarnych

8. Bilet specjalny przysługuje dziecku do 6 roku życia, opiekunowi/pilotowi grupy zorganizowanej lub wycieczki szkolnej, opiekunowi osoby z niepełnosprawnością.

9. W przypadku wydarzeń specjalnych, w tym warsztatów, lekcji muzealnych, koncertów, itp. każdorazowo ustala się odrębny cennik, który podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej „Łaźni Moszczenica”.

§ 4
Zasady sprzedaży biletów w serwisie internetowym

1. Serwis internetowy „Łaźni Moszczenica” umożliwia zakup wybranych biletów z oferty „Łaźni Moszczenica”.

2. Proces zakupu biletów w serwisie internetowym polega na wypełnieniu przez Zamawiającego formularza elektronicznego i składa się z następujących etapów:

1) Wybór wydarzenia,
2) Wybór terminu (daty i/lub godziny wydarzenia),
3) Wybór rodzaju i ilości biletów,
4) Podsumowanie wybranych biletów (Koszyk),
5) Rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji, przy czym aby dokonać zakupu należy podać przynajmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail,
6) Wybór opcji zakupu z fakturą VAT,
7) Podsumowanie zakupu z obowiązkiem zapłaty,
8) Potwierdzenie z numerem zamówienia oraz przejście do płatności on-line.

3. Zapłaty za bilety Zamawiający dokonuje za pośrednictwem platformy „Fiserv Polska S. A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100. Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzyma informację zwrotną na temat statusu swojej płatności: (potwierdzenie transakcji).

4. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez Fiserv Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, za pośrednictwem portalu internetowego www.polcard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany e-mailowo przez operatora płatności - Firmę Fiserv Polska S. A., właściciela portalu www.polcard.pl. W przypadku braku zwrotu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z właścicielem portalu pod adresem e-mail: [email protected], listownie: Fiserv Polska S.A., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 lub telefonicznie: Biuro Obsługi Klienta: tel. 022 515 30 05.

5. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.

6. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający na adres poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie dokonania Zamówienia ze wskazaniem numeru zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem biletów, datą i godziną zwiedzania oraz wartością zamówionych biletów.

7. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 60 minut.

8. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego po upływie 60 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mailowej.

9. Po opłaceniu zakupu on-line i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie pliku PDF. Zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.

10. Zamawiający, który zakupił w serwisie internetowym bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze „Łaźni Moszczenica” podczas kontroli.

11. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do skorzystania ze wskazanej na bilecie oferty „Łaźni Moszczenica” oraz nie podlegają zwrotowi.

12. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wystawę. Zamawiający ma obowiązek posiadania na urządzeniu oprogramowania pozwalającego prawidłowo wyświetlać pliki PDF.

13. „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.

14. W serwisie internetowym zakup ostatnich biletów możliwy jest na 1 godzinę przed końcem pracy „Łaźni Moszczenica” w danym dniu.

15. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

16. Zamawiający, przy zakupie biletów online zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.


§ 5
Zasady sprzedaży biletów w kasie biletowej

1. W kasie biletowej możliwy jest zakup wszystkich biletów z oferty „Łaźni Moszczenica”.

2. Bilety sprzedawane są w kasie biletowej w godzinach pracy „Łaźni Moszczenica” lub w godzinach organizacji wydarzeń specjalnych.

3. Kasa ”Łaźni Moszczenica” przyjmuje płatności w złotych (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze.

4. Przed rozpoczęciem zakupu biletu w kasie biletowej Zamawiający ma obowiązek poinformować obsługę ”Łaźni Moszczenica” o konieczności wystawienia faktury.

§ 6
Zasady rezerwacji biletów

1. Dokonywanie rezerwacji biletów w celu skorzystania z oferty „Łaźni Moszczenica” i/lub udziału w wydarzeniach, w tym wydarzeniach specjalnych, możliwe jest telefonicznie lub elektronicznie, kierując zapytanie na adres e-mail: [email protected].

2. „Łaźni Moszczenica” potwierdza przyjęcie rezerwacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres e-mail Zamawiającego. Rezerwacja potwierdzona w ten sposób uznawana jest za obowiązującą. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość potwierdzania rezerwacji w inny sposób niż za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

3. Każdorazowo numery telefonów służące do dokonywania rezerwacji będą podawane w serwisie internetowym „Łaźni Moszczenica” i/lub stronach „Łaźni Moszczenica” w mediach społecznościowych.

4. Rezerwacja biletów możliwa jest jedynie w terminach podanych przez obsługę „Łaźni Moszczenica”.

5. „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do odwołania już potwierdzonej rezerwacji, w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, zewnętrznych okoliczności niezależnych od woli „Łaźni Moszczenica”, niemożliwych do przewidzenia, których nie można było zapobiec pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności dotyczących klęski żywiołowej, konfliktu zbrojnego, aktu władzy i administracji państwowej, konfliktu w zakładach pracy, zakłócenia w systemach transportu, energetyki lub zaopatrzenia, protestu społeczności lokalnej („Siła Wyższa”).

§ 7
Reklamacje

1. Zamawiający lub klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupu biletów lub jakości usług świadczonych przez „Łaźnię Moszczenica”, kierując reklamację na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby „Łaźni Moszczenica” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.

2. W reklamacji Zamawiający lub Klient powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr faktury lub paragonu (jeśli reklamacja dotyczy zakupu biletu) oraz przyczynę reklamacji, przy czym „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

3. „Łaźni Moszczenica” nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego lub Klienta.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez „Łaźnię Moszczenica” w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia rejestracji reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji „Łaźnia Moszczenica” poinformuje Zamawiającego lub Klienta na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez „Łaźnię Moszczenica” nie wyłącza prawa Zamawiającego lub Klienta do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 8
Zwrot biletów

1. Bilety zakupione w Instytucie nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem ust. 2 i 4

2. W przypadku, gdy zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie „Łaźni Moszczenica”:

a) bilety zakupione na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa będzie można zwrócić lub wymienić.
Zwroty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Kupującego w wysokości kwoty która jest równowartością ceny zakupionego biletu.
b) bilety zakupione w kasie lub automacie biletowym można wymienić na inne usługi odpowiadające co najmniej wartości usługi pierwotnej lub wyższej za dopłatą.
„Łaźnia Moszczenica” dopuszcza również możliwość zmiany terminu zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu dla osoby Korzystającej, na termin nie późniejszy niż do 30 dni od dnia dokonania wymiany.

3. Przybycie przez posiadacza biletu na aktywność, na którą bilet został zakupiony, po wskazanym na bilecie czasie rozpoczęcia danej aktywności, nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany biletu.

4. Istnieje możliwość zwrotu/wymiany biletów zakupionych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz wymiany biletów zakupionych w kasie lub automacie biletowym w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakupu. Warunkiem zwrotu/wymiany biletów jest prawidłowe wypełnienie wniosku o zwrot zgodnie ze wzorem nr 1 lub nr 2 załączonym do niniejszego Regulaminu oraz złożenie go osobiście w siedzibie Instytutu tj. Działu Obsługi Klienta lub wysłanie wniosku na skrzynkę e-mail: [email protected].

5. W przypadkach opisanych w ust. 2 i 4 zwrot lub wymiana następuje za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

6. O ile nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku od ręki, osoba wnioskująca zostanie poinformowana o rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.W uzasadnionych przypadkach, termin o którym mowa powyżej, może zostać wydłużony,
o czym osoba wnioskująca zostanie poinformowana telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail podany we wniosku.

7. Wypłata należności z tytułu pozytywnie rozpatrzonego wniosku nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty poinformowania o rozpatrzeniu wniosku.

8. Zwrot i wymiana biletu w szczególności nie są możliwe w sytuacji, gdy posiadacz biletu w skutek naruszenia Regulaminu zwiedzania Carbonarium został poproszony o opuszczenie danej strefy biletowanej, obiektu lub kompleksu oraz gdy został z nich wyprowadzony przez służby porządkowe.

9. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 9
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych jest Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, mający swoją siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju (44-338) przy
ul. Towarowej 7, NIP 6332245278, Regon: 520605172,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych może nastąpić drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub drogą tradycyjną pod adresem pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych",
c) dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- w celu realizacji umowy tj. zakupu usługi bądź towaru w tym realizacji transakcji płatniczej, płatności internetowej - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, min. w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej oraz innych przepisów prawa,
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, w przypadku kontaktu z administratorem poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przechowywane w celu utrzymania kontaktu oraz celach marketingowych, również dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
- odbiorcami danych mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa do nadzoru lub kontroli lub przekazywane na podstawie przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych w szczególności Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój,
- są usuwane dane, dla których ustał cel przetwarzania lub jest ograniczane ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych. Na podstawie przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeń podatkowych dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat obrachunkowych,
d) nie są przekazywane dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie są profilowane dane osobowe,
e) Zamawiający ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
f) Zamawiający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 10
Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie „Łaźni Moszczenica” oraz online nie mogą być kopiowane lub modyfikowane.

2. „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów.

3. „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania serwisu internetowego zakupu biletów online, Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z „Łaźnią Moszczenica”.

5. „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.

 


 

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot należności za zakup/wymianę biletów wstępu zakupionych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz Załącznik nr 2 - Wniosek o wymianę biletów wstępu zakupionych w kasie lub automacie biletowym dostępne są na stronie www.lazniamoszczenica.pl, w zakładce "Do pobrania".

 


 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA CARBONARIUM


§ 1

Carbonarium w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu- Łaźnia Moszczenica
w Jastrzębiu-Zdroju

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju jest miejską instytucją kultury organizowaną przez Gminę Miasta Jastrzębie-Zdrój. Do celów statutowych należą m.in.  popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie. Odbywa się to poprzez realizację i wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak wystawy, warsztaty, pokazy i fabularyzowane widowiska naukowe.

§2
Udostępnianie ekspozycji Carbonarium


1. Carbonarium w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica ma swoją siedzibę przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Oferta edukacyjna i kulturalna jest realizowana w budynku Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica (zwanym dalej „Łaźnia Moszczenica”) zlokalizowanym przy ul. Towarowej 7.
2. Carbonarium jest otwarte dla zwiedzających: od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w sobotę oraz w niedzielę w godzinach od 11.00 do 19.00. Ostatnie wejście na wystawę odbywa się na godzinę przed zamknięciem.
3. W poniedziałki Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” są zamknięte dla zwiedzających. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu dla zwiedzających także w inne dni.
4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.lazniamoszczenica.pl.oraz w informacji Carbonarium.

§3
Wizyta w Carbonarium

1. Wejście na teren ekspozycji Carbonarium jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach Carbonarium oraz na stronie internetowej: www.lazniamoszczenica.pl. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” jest limitowana.
2. Przewidywany czas zwiedzania wynosi około 60 minut. Wejście każdej z grup zwiedzających następuje w odstępie czasowym tj. co 20 minut.

§4
Zasady przebywania zwiedzających na terenie Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, a także w celu zachowania porządku na terenie Instytutu Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica obowiązują następujących zasad:

1. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie ekspozycji Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” bez opieki osoby pełnoletniej, która bierze za nie pełną odpowiedzialność, w tym również odpowiedzialność za uszkodzenia ekspozycji powstałe w następstwie działań dziecka.
2. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
3. Szatnia jest otwierana na pół godziny przed godziną pierwszego wejścia do Carbonarium i czynna do momentu wyjścia ostatniego zwiedzającego.
4. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
5. Za rzeczy pozostawione w szatni Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności.
6. Do wejścia na wystawy Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” upoważnia bilet wstępu.
7. Zwiedzający musi posiadać bilet wstępu przez czas zwiedzania wystaw Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”.
8. Bilet wstępu na wystawy Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” ma prawo zweryfikować ochrona lub pracownik obiektu.
9. Wejście na wystawy jest jednorazowe. Po przekroczeniu bramek wyjścia nie ma możliwości wejścia w przestrzeń wystawienniczą Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” ponownie w ramach tego samego biletu za wyjątkiem ewakuacji spowodowanej siłą wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” .
10. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawanie zniżki na zakup biletów wstępu, przed wejściem na teren ekspozycji. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do otrzymania jakiejkolwiek zniżki, pracownicy Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” mają prawo do niewpuszczenia Zwiedzającego na teren ekspozycji. W przypadku biletów rodzinnych nie ma możliwości wejścia na teren ekspozycji więcej niż dwie osoby dorosłe.
11. Osoby wchodzące na teren ekspozycji Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” przyjmują do wiadomości, że wstęp jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką w związku z wizytą w Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z promocją Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”.
12. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części budynku Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”. Informacja o ograniczeniu dostępu w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu do Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”. W przypadku wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” , ceny biletów nie ulegają zmianie.
13. Zwiedzanie ekspozycji Carbonarium ma charakter indywidualny, nie ma możliwości zarezerwowania osoby oprowadzającej po Carbonarium za wyjątkiem sesji i programów organizowanych przez Carbonarium i „Łaźnię Moszczenica”.
14. Treści użyte na wystawie służą jedynie popularyzacji historii, nauki i kultury.
15. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
16. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
17. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, pracowników ochrony lub innych osób wyznaczonych przez „Łaźnię Moszczenica”.
18. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych stanowiskach, eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone na wystawie.
19. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
20. Zabrania się korzystania z eksponatów oraz pozostałych urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia eksponatu lub pozostałych urządzeń które znajdują się w obiekcie Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, „Łaźnia Moszczenica” przedstawi kosztorys, wyceniony przez rzeczoznawcę powołanego przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica i kosztami naprawy będzie obciążona osoba, która spowoduje szkodę .
21. Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku zniszczenia eksponatu lub innego elementu wystaw przez Zwiedzającego.

§5
Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

1. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie ekspozycji Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” z opiekunem (najmniej jednym opiekun na 15 osób nieletnich).
2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”.
3. Zorganizowane grupy powinny przybyć do Carbonarium i zgłosić się do kasy 15 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.
4. Osoba odbierająca bilety zobowiązana jest do podania numeru rezerwacji i okazania potwierdzenia jej opłacenia.
5. Wejście do Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”  następuje o godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.

§6
Zakazy

1  Zwiedzającym, przebywającym na terenie Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych Zwiedzających i wyposażenia ekspozycji oraz zachowań nieobyczajnych.
2.  Zabrania się:
• wynoszenia elementów wyposażenia poza teren ekspozycji;
• niszczenia eksponatów i stanowisk interaktywnych;
• zaśmiecania terenu ekspozycji;
• wnoszenia na teren ekspozycji przedmiotów niebezpiecznych;
• wprowadzania zwierząt;
• wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym e-papierosów,
• wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
• spożywania posiłków i napojów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
• prowadzenia działalności handlowej.

3. Zakaz wstępu na ekspozycje mają osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa Carbonarium i „Łaźni Moszczenica”, pracownicy i ochrona mają prawo do usunięcia takich osób z przestrzeni ekspozycyjnej oraz budynku.
4. W przypadku zachowań wymienionych w pkt od 1 do 3, Carbonarium i „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica” osób łamiących ww. punkty, bez prawa do zwrotu należności za bilety.

§7
Bezpieczeństwo

1. Obiekty Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” objęte są systemem monitoringu wizyjnego dla bezpieczeństwa Zwiedzających.
2. W przypadku ewakuacji Zwiedzający muszą opuścić obiekt. Ewakuacja nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

§8
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest dostępny w kasach oraz na stronie https://bip.lazniamoszczenica.pl/.
2. Zakup biletu wstępu na przestrzeń ekspozycyjną Carbonarium i „Łaźni Moszczenica” jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie przez Zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia z terenu ekspozycji i budynku, Carbonarium lub „Łaźni Moszczenica”. W wyżej wymienionym wypadku nie przysługuje prawo zwrotu biletu wstępu.
4. „Łaźnia Moszczenica” zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. W takim przypadku zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.